prace interwencyjne

klep, PAP

NIK: Bezrobotni to tania siła robocza. Staże i szkolenia w ogóle im nie pomagają

NIK: Bezrobotni to tania siła robocza. Staże i szkolenia w ogóle im nie pomagają

Staże, szkolenia czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Resort pracy odpiera zarzuty i twierdzi, że sytuacja zmieni się dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

Ponad 83,5 mln zł będą mieć w tym roku do dyspozycji opolskie urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych. To o kilka milionów zł więcej niż w roku ubiegłym. Z pieniędzy tych będą finansowane m.in. staże, szkolenia, roboty publiczne i prace interwencyjne.

Dolnośląskie. Ponad 234 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

234 mln 655 tys. zł trafi do powiatowych urzędów pracy w woj. dolnośląskim na aktywizowanie bezrobotnych w 2014 roku. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na szkolenia, staże, prace interwencyjne i dotacje na zakładanie firm.

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

działalności gospodarczej. 24 mln zł przekazano pracodawcom na utworzenie stanowisk pracy i zatrudnienie bezrobotnych. Na prace interwencyjne, które podejmowały osoby bezrobotne, wydano 17 mln zł, a na prace społecznie użyteczne 3,5 mln zł. 7 mln zł kosztowały szkolenia osób starających się o pracę. "To

Będzie bieda w urzędach pracy

Będzie bieda w urzędach pracy

staże będą trwały minimalnie krótko. Ale poza stażami z pieniędzy na aktywne formy finansowane były m.in.: prace interwencyjne, doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia. - Mamy tak mało pieniędzy, że za dwa, trzy miesiące wypadałoby

Chcesz pokoju, szykuj się na kryzys

Skutki obecnych perturbacji bezwzględnie zależeć będą od ich natężenia oraz czasu trwania. Obserwowane problemy z systemami finansowymi, wysokie koszty utrzymania ich płynności przy niedostatecznych wynikach, pewna indolencja władz nadzorczych na Zachodzie, niezdecydowanie państw co do kierunków i s

Całodobowy telefon dla ofiar przemocy ruszy dopiero w 2017 roku? "Głosy z sali: Nie dożyją!"

Całodobowy telefon dla ofiar przemocy ruszy dopiero w 2017 roku? "Głosy z sali: Nie dożyją!"

infolinie świadczące pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, zatem mają one możliwość uzyskania pomocy w tym zakresie" - zastrzega MPiPS. "W całym kraju działa 461 telefonów interwencyjnych lub informacyjnych" Resort pracy dodaje, że w 2014 roku w Polsce działały cztery ogólnopolskie

Ministerstwo chce zmian: Koniec z celami miłości i intymnymi widzeniami w więzieniach

Ministerstwo chce zmian: Koniec z celami miłości i intymnymi widzeniami w więzieniach

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasResort chciałby stworzyć więzienną siłę roboczą, która byłaby do dyspozycji samorządów. Powiaty i gminy zgłaszałyby zapotrzebowanie na więźniów do prac interwencyjnych przy budowach dróg, chodników czy remontach. Skazani mieliby również pomagać osobom starszym

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

Środki zostaną przekazane samorządom powiatowym, a te poprzez Powiatowe Urzędy Pracy przeznaczą je na realizację dla bezrobotnych m.in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń zawodowych, dotacji dla zakładających własną działalność gospodarczą, a dla pracodawców - refundację

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

bieżącym zarządzaniem zapasami interwencyjnymi) przejmie organ publiczny - Agencja Rezerw Materiałowych. "Przyczyni się to do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, ułatwi wejście na rynek nowych przedsiębiorców i wzmocni konkurencję na krajowym rynku paliwowym"

Szczerski: Wizyta prezydenta w Brukseli planowana, nieinterwencyjna

. Więc pan prezydent przedstawi katalog naszych interesów w polityce europejskiej, po to, żeby z przewodniczącym Rady o tym porozmawiać" - zaznaczył Szczerski. Zastrzegł, że "to jest dyskusja europejska, nieinterwencyjna". "NATO to oczywiste spotkanie i z cywilnym dowództwem NATO

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

samej kwoty). PUP zapewni również szkolenia dla 25 osób, 15 innych będzie mogło wziąć udział w pracach interwencyjnych. Biernacka dodała, że w przypadku prac interwencyjnych, PUP pokryje część kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres sześciu miesięcy. 600 tys. zł

Rekordowo mało bezrobotnych

Rekordowo mało bezrobotnych

otrzymał ich 700. Do tego dochodzą jeszcze stanowiska, których tworzenie wspiera urząd: 90 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, 67 w ramach prac interwencyjnych, 20 na stanowiskach dla bezrobotnych powyżej 50 r. życia, 626 na stażach i 54 osoby, które rozpoczęły działalność gospodarcza utworzoną

Nie będzie pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności

placówki dla osób bezdomnych wspiera finansowo minister rodziny. "Poza podstawową, interwencyjną pomocą, wiele placówek dla osób bezdomnych oferuje także inne formy wsparcia stwarzające realną szansę na wyjście z bezdomności i powrót do życia społecznego. Wdrażane są nowe metody pracy socjalnej z

Dwa bloki Elektrowni Dolna Odra będą interwencyjną zimną rezerwą mocy

Mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej polega na tym, że operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - czyli PSE - płaci właścicielowi bloków za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy. Umowa ws. 454 MW z Elektrowni

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

"W ramach przygotowanych programów urzędy pracy będą kierować młodych bezrobotnych na staże, prace interwencyjne i roboty publiczne, szkolenia, przekazywać bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, bony stażowe" - wskazał dyrektor WUP w Warszawie Tomasz Sieradz. "Finansowane będą

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

Zawiszewski. Oprócz tego PUP chce sfinansować blisko 150 miejsc pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych, czyli przeznaczonych dla osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni powyżej 50. roku życia). Pieniądze trafią też na staże dla ok. dwóch

Śląskie. PO WER szansą m.in. dla absolwentów szkół górniczych

szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). "Są także środki na rozkręcanie własnego biznesu, promowanie przedsiębiorczości, czyli to wsparcie, które było do tej pory dość rozproszone, w kompetencjach różnych instytucji rynku pracy. Obecnie ta pomoc będzie zintegrowana

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

RPD zwrócił się w tej sprawie do ministra pracy; apelował o wprowadzenie certyfikatów już wiosną tego roku. Chodzi m.in. o placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne. "W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba spraw

Hostel interwencyjny dla osób LGBT. "Bezpieczne miejsce dla ofiar przemocy, a nie luksusowy hotel"

Hostel interwencyjny dla osób LGBT. "Bezpieczne miejsce dla ofiar przemocy, a nie luksusowy hotel"

częściowo uporządkować swoje życie. - Poszukać nowej pracy, domu czy przeprowadzić część procedur związanych z korektą płci, np. pozyskać opinie lekarza czy złożyć pozew - tłumaczy. Projekt hostelu interwencyjnego trzeba było dostosować do polskich realiów. - W jednym z artykułów pojawiło się zdjęcie

Śląskie. PO WER szansą m.in. dla absolwentów szkół górniczych

, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). "Są także środki na rozkręcanie własnego biznesu, promowanie przedsiębiorczości, czyli to wsparcie, które było do tej pory dość rozproszone, w kompetencjach różnych instytucji rynku pracy

Kraków. Gibała proponuje budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego

interwencyjnej, która błyskawicznie reagowałaby w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Praca strażników byłaby co roku oceniania przez mieszkańców w ankiecie. Zdaniem polityka w budżecie miasta należy wygospodarować pieniądze nie na dodatkowe patrole policji, ale na 100 dodatkowych etatów dla

W budżecie na 2015 r. 12,1 mld zł na Fundusz Pracy, na FUS 197 mld zł

świadczenia przedemerytalne. Na szkolenia przeznaczono 400 mln zł, 223 mln zł na stypendia dla bezrobotnych, a po 250 mln zł na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na bon szkoleniowy zarezerwowano prawie 30 mln zł, stażowy - 62 mln zł, zatrudnieniowy - 12,9 mln zł, a 15,86 mln zł na bon na zasiedlenie

Węgry rozpoczęły oficjalnie budowę ogrodzenia na granicy z Serbią. Uda się powstrzymać imigrantów?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasNa obrzeżach wioski Asotthalom żołnierze przy użyciu ciężkich maszyn wbijali w grunt metalowe słupy. Około 900 żołnierzy rozpoczęło pracę w 12 miejscach na granicy; wspierać ich będzie 300 bezrobotnych w ramach programu prac interwencyjnych. Praca na budowie

Jest nowy plan dla długotrwale bezrobotnych. Jeśli odmówią, wykreślą ich z rejestru

motywację do pracy oraz nauczy poruszania się po rynku. Taki program będzie trwał dwa miesiące. Po ich upływie doradcy zawodowi zdecydują o dalszym losie objętej programem osoby. Mogą wysłać ją na szkolenia, do prac interwencyjnych, przekazać do agencji pracy lub wysłać na leczenie. Nowe rozwiązania mają

NIK: z programów specjalnych dla bezrobotnych korzystają przypadkowe osoby

, trwałość ta nie została osiągnięta na poziomie zakładanym pierwotnie przez urząd. Ponadto praktycznie we wszystkich urzędach programy często obejmowały instrumenty w postaci stażu czy prac interwencyjnych, które wprost nie przekładały się na znalezienie pracy po zakończeniu udziału w programie specjalnym

Kujawsko-Pomorskie. 162,5 mln zł na walkę z bezrobociem

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie staży, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie stanowisk pracy i organizację szkoleń. Bezrobotni będą się również mogli ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności

Śląskie. Ponad 201 mln euro na wsparcie bezrobotnych do 29 r. życia

zawodowe, pośrednictwo zawodowe, płatne staże, prace interwencyjne, szkolenia. Młodzi bezrobotni będą mogli liczyć również na dofinansowanie do działalności gospodarczej (ok. 21 tys. zł), czy refundację składek ZUS dla rozpoczynających pierwszą pracę. "Jednocześnie skróci się w tym programie czas na

Gorzowska policja wymienia radiowozy - w każdym są trzy kamery

będą używali policjanci z komendy w Gorzowie Wlkp. oraz podległych jej komisariatów z Witnicy i Kostrzynie nad Odrą. Samochody te zastąpią eksploatowane od kilku lat auta patrolowe, a korzystać z nich będą przede wszystkim służby interwencyjne i ruch drogowy. Nowe auta nie są radiowozami pościgowymi

RPD proponuje certyfikaty jakości dla placówek opiekujących się dziećmi

W wystąpieniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przekazano w piątek także PAP, Michalak wyraził zaniepokojenie "zbyt często występującymi nieprawidłowościami w pracy" placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chodzi o placówki

Częstochowa. ISD rozważa ponowne uruchomienie stalowni

stanowisk pracy dla 20 osób. PUP zapewni również szkolenia dla 25 osób, 15 innych będzie mogło wziąć udział w pracach interwencyjnych.

Rolnicy zawieszają protest i zapowiadają "częściową" likwidację zielonego miasteczka. "Musimy wrócić na pola"

i rolnicze OPZZ nie chcą merytorycznie włączyć się w prace. Sami się eliminują, przedkładając medialne happeningi - skomentował. Koryto dla Sawickiego Protest rolników przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie rozpoczął się ok. południa w poniedziałek. Początkowo związkowcy

Biuro Interwencyjne KOR

był podsumowaniem dotychczasowych prac Biura, którego obowiązki przejęły regionalne komisje interwencyjne "Solidarności". W oświadczeniu wydanym 23 września 1981 r. w związku z zakończeniem działalności KSS "KOR" czytamy: "Siłą naszego ruchu była ludzka solidarność. Ofiarna

Górnicy coraz częściej informują o nieprawidłowościach w kopalniach

Jak podała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk, w 2013 roku do Urzędu skierowano 58 skarg, czyli o jedną trzecią więcej niż w całym 2012 roku. W ubiegłym roku autorzy zgłoszeń 44 razy skorzystali z górniczego telefonu interwencyjnego, 11 razy poskarżyli się na pracodawców pocztą elektroniczną, w

Caritas Polska apeluje o pomoc osobom bezdomnym

pustostanach, po barakach, tam, gdzie oni przebywają. Są to ludzie, bliźni czy są trzeźwi, czy nie" - dodała. Telefon interwencyjny do Straży Miejskiej w całej Polsce: 986, do Policji: 997. "Caritas wydaje rocznie 1 800 000 posiłków dla osób ubogich. W całej Polsce funkcjonuje sieć noclegowni

KGP: zatrzymano policjanta podejrzanego o sprzedaż informacji przestępcom

Marcin Ż., funkcjonariusz pionu patrolowo-interwencyjnego, został zatrzymany we wtorek, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty. Jest podejrzany m.in. o ujawnianie środowisku pseudokibiców informacji niejawnych o planowanych działaniach policji

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

. Środki, o które ubiegała się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowane do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia

Rząd: Stan klęski niepotrzebny, jest pakiet propozycji

Pracowniczych, a pensje jego pracowników będą z niego dofinansowane do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki środkom z Funduszu Pracy pracodawca będzie mógł sfinansować prace interwencyjne. Starosta będzie mógł z kolei kierować bezrobotnych prace interwencyjne i roboty publiczne. Szef doradców premiera

Częstochowa. Zespół ds. przeciwdziałania cyberprzemocy powołano przy radzie miasta

ofiary nadal nie wiedzą co robić w takich sytuacjach, jak się zachować" - powiedziała PAP nauczycielka. Powołany zespół, jak podał Urząd Miasta, zamierza rozpocząć pracę od badania skali zjawiska w mieście. "Od września 2015 roku ma zacząć działać program edukacyjny skierowany do uczniów

PPS i OPZZ chcą powołania instytucji Rzecznika Praw Pracowniczych

obronę praw osób pracujących na czarno oraz samozatrudnionych), zgłaszać naruszenia kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, pełnić rolę interwencyjną, działać wszędzie tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy, a także reagować na inne formy nadużyć w zakładach pracy, takie jak mobbing, czy

Śląskie. Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy

w 2013 roku przez urząd. Zostały zatrudnione m.in. do prac interwencyjnych i robót publicznych, na refundowanych stanowiskach pracy, wzięły udział w szkoleniach. "Ponad 210 zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej" - zanaczyła Biernacka. W tym roku na aktywizację

Łódź. Kardiolodzy o nowych metodach leczenia migotania przedsionków

Jak zapewnił w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca łódzkiego szpitala im. WAM w Łodzi prof. Andrzej Lubiński, można przypuszczać, że każdy Polak ma w swojej rodzinie osobę z migotaniem przedsionków. Ten typ arytmii charakteryzuje się szybką, niemiarową

"Mleczna pikieta" przed gmachem ministerstwa rolnictwa

szef Federacji Leszek Hądzlik, odczytując petycję do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. "Obawiamy się, że skutki rosyjskiego embarga będą długotrwałe i coraz bardziej odczuwalne, zagrażające nam i naszym rodzinom. Musimy walczyć o naszą przyszłości i godziwą zapłatę za ciężką pracę. Dzisiejszym

GUS: bezrobocie we wrześniu - 9,7 proc.

.). W ramach prac subsydiowanych - 5,0 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed miesiącem 3,0 tys.; przed rokiem 3,1 tys.), a przy robotach publicznych zatrudniono - 5,0 tys. osób (przed miesiącem 2,2 tys.; przed rokiem 7,3 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru

PPOZ: przemyślana polityka zdrowotna poprawi dostępność do leczenia

"Poprawy dostępności pacjentów do leczenia nie zapewni interwencyjna pomoc doraźna ministra zdrowia, a długofalowa przemyślana polityka zdrowotna na przyszłość, w której właściwe miejsce podstawowej opieki zdrowotnej, zapewni chorym pacjentom kompleksową opiekę w jak najkrótszym czasie"

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

związku ze wzrostem zamówień na nowe auta z tyskiego zakładu. Środki, o które ubiega się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowany do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie

Prezes PSE: mamy bezpieczne rezerwy mocy na 2016 r.

kwartału przyszłego roku zacznie też produkować elektrownia Włocławek, która da kolejne prawie 480 MW. Do bezpieczeństwa pracy systemu maja się też przyczynić stare bloki np. I blok elektrowni w Bełchatowie, który zgodnie z planem miał być wyłączony z eksploatacji od początku przyszłego roku. PSE

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy społecznej przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa zreformować ma system pomocy społecznej, stawiając na indywidulane podejście do osób wymagających wsparcia i zachęcanie ich do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów - we

Pobili komisarza policji przed klubem w Białymstoku. "Był tam prywatnie, nie będziemy ich ścigać"

Zakrzewski został powołany na stanowisko szefa wydziału patrolowo-interwencyjnego w związku z nasilającymi się w mieście incydentami rasistowskimi i aktami nienawiści. Jednak - jak pisze "Rz" - pobicie przed nocnym klubem stawia go w niejasnym świetle. Co stało się przed M7

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

WER), na który w woj. śląskim będzie można przeznaczyć ponad 201 mln euro. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych do 29. roku życia. Program przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne

Seredyn: potrzeba kompleksowego podejścia do ośrodków wychowawczych

w resorcie pracy, by systemem pieczy zastępczej, sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieży zajęła się jedna, wyspecjalizowana komórka. Widzimy też potrzebę rozszerzenia naszych kompetencji na niektóre instytucje funkcjonujące w MEN" - powiedziała PAP Seredyn. Dodała, że MPiPS jest przed rozmowami

IKS rozbudowuje infrastrukturę kopalni Mogilno

Na realizację inwestycji IKS podpisały kontrakt z Mostostalem Płock o wartości 20 mln zł. Prace budowlane rozpoczną się w listopadzie i potrwają do grudnia 2016 r. - poinformowała PAP w środę Karolina Sobieraj z biura prasowego spółki. IKS z grupy kapitałowej PKN Orlen są największym w Polsce

Izby Rolnicze chcą pomocy od rządu w związku z trudną sytuacją w rolnictwie

, by uzyskać zgodę na przeznaczenie w budżecie UE rekompensat finansowych dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku embarga; domagać się większych środków na skuteczne przeprowadzenie programu bioasekuracji w Polsce (zwalczenie ASF), starać się o uruchomienie mechanizmów interwencyjnych na rynku

Senat uczcił uchwałą Zbigniewa Romaszewskiego

Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony wraz z rodziną do obozu pracy. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1980 r. obronił doktorat. W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977

MSW: większość świadków przemocy w rodzinie nie zgłasza tego

proc.). Rzadziej korzystali z pomocy Niebieskiej Linii lub innego telefonu interwencyjnego lub zaufania (7 proc.) czy też pośrednictwa innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.) Co trzeci respondent nie potrafił wymienić ani jednej instytucji czy organizacji, do której mógłby zwrócić się

Poznań. Pacjenci po zabiegach poszerzenia aorty czują się dobrze

ryzykownych, inwazyjnych zabiegów. "Jeśli nie wykonalibyśmy leczenia interwencyjnego w odpowiednim czasie, to alternatywne leczenie chirurgiczno-operacyjne, w pobliżu tętnic szyjnych, wymagałoby zabiegu w głębokiej hipotermii z czasowym zatrzymaniem krążenia, co niesie poważne ryzyko dla pacjenta"

Zarząd woj. śląskiego zarezerwował 100 tys. zł na katedrę w Sosnowcu

Marszałkowskiego poinformował w czwartek, że zarząd woj. śląskiego zarezerwował w budżecie województwa 100 tys. zł w ramach tzw. dotacji celowej na prace interwencyjne. Dodał, że w czwartek odbyło się w tej sprawie posiedzenie komisji przyznającej dotacje na renowacje zabytków (powołanej przez marszałka

Rząd: mieszkańcy m.in. Bogatyni i Zgorzelca otrzymają pomoc

Pracowniczych i Funduszu Pracy. Osoby, które ze względu na powódź nie stawiły się w pracy, będą miały taką nieobecność usprawiedliwioną. Ustawa umożliwia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom zatrudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby

Tymczasowe zadaszenie nad katedrą w Sosnowcu prawie gotowe

polichromii - nawet kilka milionów złotych". Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował w czwartek, że zarząd woj. śląskiego zarezerwował w budżecie województwa 100 tys. zł w ramach tzw. dotacji celowej na prace interwencyjne i odbyło się w tej sprawie posiedzenie komisji przyznającej dotacje na

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan powiedziała PAP, że w marcu na niespełna 4 tys. dostępnych w opolskich "pośredniakach" ofert pracy ponad 2,3 tys. stanowiły właśnie oferty subsydiowane - np. staże, roboty publiczne, prace interwencyjne czy społecznie użyteczne

Podlaskie. Centrum Pomocy białostockiej Caritas powstanie w Supraślu

potrzeb Centrum Pomocy będzie kosztowało ok. 500 tys. zł. Obecnie w budynku trwają prace adaptacyjne, by w sierpniu można było otworzyć Dom Matki i Dziecka. Kłoczko mówił, że kobiety mają mieć tu znacznie lepsze warunki niż w poprzedniej siedzibie w Wasilkowie (niedaleko Białegostoku). Natomiast we

Kielce. Samorząd chce pomagać zagrożonym eksmisją

, robót publicznych i prac interwencyjnych, a uzyskiwane dochody będą mogli w części przeznaczać na spłatę zadłużenia. Osoby, które spłacą 15 proc. zaległości za czynsz i przez dwa lata uczestnictwa w programie będą regularnie wnosiły opłaty za mieszkanie, mogą uzyskać umorzenie pozostałej części długu

Bezrobocie w górę. Koniec sezonu?

Według szacunków Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia w listopadzie 2009 r. wyniosła 11,4 proc. i była o 0,3 pkt. proc. wyższa niż w październiku. Urzędnicy resortu wyjaśniają, że wzrost jest wynikiem zakończenia prac sezonowych i interwencyjnych. - Liczba bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1

Opolskie. 54,3 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

to być staże, szkolenia, przekwalifikowania, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy dotacje dla przedsiębiorców na tworzenie miejsc pracy" - wyliczył Suski. Zastrzegł jednak, że w projektach tych wymagana jest wysoka efektywność, różna w zależności od powiatu

Rodzina Zbigniewa Romaszewskiego przekazała Senatowi jego odznaczenia

suwerenność ducha" - powiedział. Archiwum Romaszewskiego obejmuje materiały zgromadzone w latach 1945-2014. Są to m.in. prace: magisterska i doktorska Romaszewskiego, jego liczne artykuły i opracowania dot. życia polityczno-społecznego, wywiady prasowe, korespondencja, projekty ustaw, ekspertyzy prawne

NIK: bezrobotni 50+ bez skutecznej pomocy w znalezieniu pracy

aktywizacyjnych przez czas dłuższy niż rok. Wnioski dla powiatowych urzędów pracy dotyczą przeprowadzenia analizy celowości ponownego kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych kolejny raz do tego samego pracodawcy, udzielania pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność gospodarczą

Znów więcej bezrobotnych

społecznie użyteczne. Zrezygnuje natomiast z finansowania prac interwencyjnych, studiów podyplomowych i stypendiów z tytułu podjęcia nauki przez bezrobotnego. SW

Część pracowników IKS podjęła protest okupacyjny

Jak poinformował PAP przewodniczący NSZZ "Solidarność" w IKS Jerzy Gawęda, do protestu okupacyjnego przystąpiło jeszcze w środę, po zakończonej zmianie, 40 pracowników wydziału konfekcjonowania soli. "Pracownicy nie przerwali pracy, ale nie opuścili wydziału. Protest trwa. To

RPD proponuje certyfikaty jakości dla placówek opiekujących się dziećmi

, które przekazano w piątek także PAP, Michalak wyraził zaniepokojenie "zbyt często występującymi nieprawidłowościami w pracy" placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Podlaskie. Ponad 100 mln zł z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem

. osób. Było to o 113 dotacji więcej niż w 2012 r. Z dofinansowania staży skorzystało ponad 6,8 tys. osób, podczas gdy w 2012 r. było to ponad 6,5 tys. Urzędy pracy wsparły refundację kosztów zatrudnienia 845 osób (w 2012 r. 857), ponad 1,2 tys. osób skorzystało z prac interwencyjnych (w 2012 r. ponad

Podkarpackie. Najwięcej bezrobotnych wymagających wsparcia

konieczności profilowania, realizacja usług przebiegała szybciej: pracodawca składał wniosek, w którym wskazywał absolwenta, jeżeli ten spełniał kryteria, zawierana była umowa. Pierwsi sprofilowani bezrobotni otrzymali już propozycje pracy - w ramach ofert niesubsydiowanych, prac interwencyjnych, doposażenia

Watykan przekaże 100 tys. euro na Fundację Auschwitz-Birkenau

45 baraków murowanych w byłym obozie kobiecym w Birkenau. Wykonano tam już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.30

;Przyjaźń", spółka zarządzająca siecią rurociągów naftowych i produktowych, a także bazami magazynowymi, ogłosiła przetarg na przeprowadzanie - w przypadku wystąpienia awarii - prac związanych z interwencyjną wymianą gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Jak wyjaśnił PERN w ogłoszeniu

W nocy ze środy na czwartek w całym kraju liczenie bezdomnych

, które odpowiadają za koordynację całej akcji. Raporty z terenu mają trafić do urzędów wojewódzkich, a następnie do resortu pracy i polityki społecznej. Problem bezdomności jest najbardziej nasilony w aglomeracjach. Np. na Mazowszu - gdzie liczba bezdomnych jest jedną z najwyższych - ok. dwie trzecie

5,5 mln zł z Fundacji Auschwitz na konserwacje w muzeum w br.

. Wiceprezes fundacji i wicedyrektor muzeum Rafał Pióro powiedział, że wykonano już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w

Zakończył się protest w IKS Solino - zawarto porozumienie

zawartym porozumieniu ustalono m.in., powołanie zespołu, którego "przedmiotem pracy będzie strategia oraz dalszy rozwój IKS" - podała spółka. W skład zespołu oprócz przedstawicieli IKS oraz PKN Orlen wejdą także przedstawiciele związków zawodowych. Ustalono również, że do 31 grudnia 2015 r

Do 27 stycznia Fundacja Auschwitz chce zgromadzić 120 mln euro

. Wykonano już m.in. pomiary geodezyjne, dzięki którym powstała mapa umożliwiająca sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną kanalizacji. Trwają prace interwencyjne, by ocalić obiekty w najgorszym stanie technicznym. Specjaliści szukają też właściwych

"Dziennik Gazeta Prawna": Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zbadało efektywność instrumentów aktywizujących bezrobotnych. Mimo przeznaczenia w 2010 roku na ten cel rekordowo aż 6,4 mld zł, dzięki udziałowi w stażach, szkoleniach czy w pracach interwencyjnych zatrudnienie znalazł tylko co drugi bezrobotny. Wskaźnik

Wykoszą wójta?

interwencyjnych montowało reklamę sklepu zoologicznego i usług weterynaryjnych państwa Trawickich. - Mam zdjęcia, jak pracują na rusztowaniu, i świadków - mówi Pepliński. - Sprawa druga: 30 czerwca na posesji wójta dwóch pracowników w godzinach pracy kosiło trawę. Przywiózł ich tam samochód gminy, kosiarka też

Szkoły górnicze: w znalezieniu pracy pomogłyby uczniom dodatkowe kursy

. śląskim będzie można przeznaczyć ponad 201 mln euro. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych do 29. roku życia. Program przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do

Ruda Śląska. Zawalił się narożnik kamienicy, mieszkańcy ewakuowani

to około 10 osób. "Poszkodowani mają zapewnione lokum zastępcze - najbliższe dni mogą spędzić w ośrodku interwencyjnym. W poniedziałek będą mieli zorganizowane mieszkania zastępcze" - zapewnił Dymek. Nadkomisarz Janusz Jończyk ze śląskiej policji powiedział PAP, że w pobliżu budynku

RPO apeluje o zawieszenie sporu z Romami

zastanawiali się więc, czy brak rejestracji stanowi podstawę do deportacji albo jest przeszkodą dla miasta do udzielenia Romom skutecznej pomocy. Po wyjaśnieniach MSW wiadomo - jak mówiła RPO - że Wrocław może zaproponować Romom prace interwencyjne, że organizacje pozarządowe mogą zebrać środki na

Małopolskie. Rusza program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Jak powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, program jest kierowany do dziewcząt w wieku 9-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych. "To pierwszy krok. Jeśli po kampanii edukacyjno-informacyjnej powiaty

Świętokrzyskie. W 2014 r. mniej osób bez pracy

zawodową (m.in. staże, prace interwencyjne) - to o 23,2 proc. więcej, niż analogicznym okresie ub.r. Z programów aktywizujących wspierających bezrobotnych skorzystało 24 tys. osób - ponad 18 proc. więcej niż w 2013 r. W opinii kierownika Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami

W Radomiu zamiast mandatów brali w łapę

Zatrzymani policjanci to funkcjonariusze działu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci nie usłyszeli na razie zarzutów. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 21 osób, które przyznały się do wręczania łapówek policjantom. Prokurator przedstawił im zarzuty wręczania

"Hańba! To profanacja krzyża". Protest przed CSW [WIDEO]

Pod Centrum Sztuki Współczesnej powiewały dziś dziesiątki biało-czerwonych flag, raz po raz wybrzmiewały okrzyki "Hańba, hańba!". Wszystko przez jedną z prac prezentowanych tu od września na wystawie "British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś"

Komandosi ćwiczyli napad na konwój z groźnym więźniem

Grupy interwencyjne istnieją od niedawna: utworzono je w lipcu w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej w Polsce. - Tworzą je specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni funkcjonariusze - mówi por. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. - Są

MPiPS podsumowuje rok 2013

. Miesięcznie ze wsparcia korzystało średnio 356 tys. osób. To m.in. staże, szkolenia, stypendia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, czy roboty publiczne. Na dotacje na start własnego biznesu przeznaczyliśmy 600 mln zł. Z tych środków skorzystało 33,5 tys. osób. MPiPS uruchomiło także program "

Przedsiębiorcy z zalanego Bierunia o specustawie: Dla nas to żadna pomoc

interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby bezrobotne przez rok można zatrudniać przy pracach interwencyjnych. - Moja firma poniosła około 70 tysięcy złotych strat. Ta ustawa, nad którą debatuje rząd, nie jest adekwatna do tego, jakie faktycznie są straty i co jest potrzebne. Państwo proponuje preferencyjne

UE. Polka na czele największej europejskiej organizacji prawniczej

. Według danych KIRP latach 2008-2012 prawie 120 adwokatów było aresztowanych lub uwięzionych, bo wystarczało do tego np. fałszywe doniesienie o zbyt wygórowanym wynagrodzeniu prawnika lub doniesienie o niewłaściwym w odczuciu klienta wykonywaniu pracy przez adwokata. W Armenii, jak i na Ukrainie jednym z

Poznań. Kontrakt Terytorialny dla Wielkopolski podpisany

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kolejny SOR wybudowany zostanie w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej. Umowa zawiera modernizację odcinka linii kolejowe E59 prowadzącego z Poznania do Szczecina oraz z Poznania do Wrocławia. Wśród ważnych dla regionu inwestycji znalazła

Tymczasowe zadaszenie nad katedrą w Sosnowcu prawie gotowe

polichromii - nawet kilka milionów złotych". Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował w czwartek, że zarząd woj. śląskiego zarezerwował w budżecie województwa 100 tys. zł w ramach tzw. dotacji celowej na prace interwencyjne i odbyło się w tej sprawie posiedzenie komisji przyznającej dotacje na

Komisja finansów: 100 milionów na skup

. Aleksandra Natalli-Świat dodała, że podczas prac nad budżetem Sejm przyjął także poprawkę Senatu o przeznaczeniu 20 milionów złotych na skup interwencyjny.

Stalowa Wola.Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu na komiks

, obiektu czy sytuacji. Komiks może być w dowolnej formie, np. interwencyjnego reportażu, satyry, wywiadu. Jury oceniać będzie w nadesłanych pracach przede wszystkim oryginalność oraz umiejętność oddania lokalnych realiów i wpisania ich w bardziej uniwersalny kontekst. Konkurs organizowany jest w

Strajk w TVP, pracownicy nie chcą outsourcingu

07.02. Warszawa (PAP) - Pracownicy Telewizji Polskiej w Warszawie i ośrodkach regionalnych wzięli w piątek udział w godzinnym strajku ostrzegawczym. Protestowali przeciwko planowanemu przez zarząd spółki outsourcingowi. W Rzeszowie dziennikarzy wsparli bohaterowie ich materiałów interwencyjnych. O

Bat na groźnych bandytów

niedzielę, gdy bez sprowadzenia antyterrorystów, zatrzymali podejrzanego o podwójne zabójstwo Jana Sz. Na początku stycznia komendant poznańskiej policji przekształcił grupę w referat interwencyjny. Co ta zmiana oznacza w praktyce? Do obecnych 20 policjantów dołączy drugie tyle nowych. - Zyskają mieszkańcy

NIK: bezrobotni 50+ bez skutecznej pomocy w znalezieniu pracy

ponownego kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych kolejny raz do tego samego pracodawcy, udzielania pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność gospodarczą oszczędnie i z zachowaniem zasad osiągania najlepszych efektów, analizowania skuteczności działania poszczególnych usług i

Podlaskie. "Dziady" na 70-lecie Teatru Dramatycznego w Białymstoku

, regionalnego wymiaru współpracy - zakorzenionego w konkretnych miejscach i społecznościach, stawiającego na pracę organiczną, wrażliwą na różnorodność i odmienność kultur" - powiedziała. W repertuarze znajdą się propozycje nawiązujące do regionu i jego problematyki. Sezon rozpoczyna premiera "

65-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Co było przyczyną zgonu?

. Matka dziewczyny w tym czasie była w pracy. Kobieta zadzwoniła również do byłej żony 65-letniego mężczyzny. Choć oboje są rozwiedzeni od 20 lat, to mieszkają razem. - Mężczyzna nie dbał się o siebie. Był po dwóch zawałach, chorował na cukrzycę, a i tak nadużywał alkoholu - słyszymy w prokuraturze. Do

Bezrobocie w marcu spadło do 11,1 proc.

Marzec był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Jest to, zdaniem Urzędu, efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki aktywizacji w ramach prac społecznie użytecznych, staży szkoleń oraz prac interwencyjnych i robót publicznych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów, które Pracodawca poniósł na skutek wynagrodzeń, nagród i obowiązkowych ubezpieczeń na rzecz

więcej o prace interwencyjne na pl.wikipedia.org

Najważniejsze informacje

Zdjęcia - prace interwencyjne

Bestsellery