umorzenie składek

jag, PAP

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski apeluje o umorzenie zaległych składek matkom, które przebywały w latach 1999-2006 na urlopach wychowawczych oraz tym, które otrzymywały zasiłek macierzyński.

ZUS: tylko do 1 września matki mogą ubiegać się o umorzenie składek

tylko do 1 września matki, które prowadząc własną działalność gospodarczą przebywały na zasiłku macierzyńskim, bądź urlopie wychowawczym, mogą ubiegać się o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne - przypomina ZUS

Ulgi z ZUS dla przedsiębiorczych matek

Kobiety, które podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego prowadziły własne firmy, mogą składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

PJN złożył w Sejmie projekt dot. przedsiębiorców

systemową oznaczonych. Nie mając umocowania prawnego ZUS działa zatem poza prawem". Napisano w nim także, że "według niektórych szacunków dotyczy to około 500 tys. podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do zapłaty nienależnych za wskazany okres składek". Projekt PJN zakłada umorzenie

CBA: ZUS w Lublinie darował 3 mln zł składki

CBA: ZUS w Lublinie darował 3 mln zł składki

Kolejne około 10 mln zł zaległości składkowych lubelski ZUS rozłożył płatnikom na raty niezgodnie z obowiązującymi przepisami - poinformował w komunikacie przekazanym PAP dyrektor gabinetu szefa CBA Tomasz Frątczak. CBA kontrolowało oddział ZUS w Lublinie od grudnia ubiegłego roku do czerwca tego ro

Rząd przyjął projekt o rozszerzający kompetencje BFG i KNF

: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Projektowane przepisy określają także źródła finansowania tych procesów. Projekt reguluje też szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji. Po zakończeniu pierwszego czytania na temat projekt wypowiedział się resort finansów; z jego opinii wynika, że projekt nie sprzyja dyscyplinowaniu płatników składek na ubezpieczenia społeczne i może powodować skutki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji. Po zakończeniu pierwszego czytania na temat projekt wypowiedział się resort finansów; z jego opinii wynika, że projekt nie sprzyja dyscyplinowaniu płatników składek na ubezpieczenia społeczne i może powodować skutki

Ponad 55 mld nieściągniętych składek. ZUS tonie?

Ponad 55 mld nieściągniętych składek. ZUS tonie?

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że niewypłacalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zagraża finansom państwa. Według raportu, do którego dotarła "Rzeczpospolita", należności z tytułu niezapłaconych składek przekroczyły 55 mld zł. Dla porównania: dwa lata temu było to niespełna 34 mld zł

Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS

senator Jan Filip Libicki (PO) powiedział PAP, że projekt jest odpowiedzią na problem, jaki ma ok. 250 niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą. Choć porozumieli się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, że będą opłacać składki z niewielkim, kilkudniowym opóźnieniem, tego porozumienia nie

Bodnar: wyrok TK w sprawie przepisów o OFE przyjąłem z zaskoczeniem

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym są zgodne z konstytucją, niezgodny jest jedynie zakaz reklamy funduszy. Wskazał, że składki przekazane do OFE to środki publiczne, oddane funduszom w zarząd, a nie prywatne. "Wyrok przyjąłem

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

lub jego umorzenia w całości lub części), co chronić może go przed potrąceniem z przysługującego mu zasiłku chorobowego zaległych składek na ubezpieczenie. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Sędziowie TK pytają o rozumienie przepisów dotyczących OFE

składka na ubezpieczenie społeczne ma charakter publiczny, czy prywatny. Zastanawiali się, czy w którymś momencie przekazywania opłaconej składki przez ZUS do OFE, zmienia ona charakter z publicznego na prywatny. "Te pojęcia zaczynają się przeplatać" - mówił zastępca Rzecznika Praw

Posłowie pracują nad prawem dot. lepszego zabezpieczenia przed upadłością banków

opracowania planów postępowania przymusowej restrukturyzacji, dokonywanie przez BFG umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych, stwierdzanie przez KNF wystąpienia przesłanek wskazujących na zagrożenie upadłością podmiotu (na potrzeby decyzji o wszczęciu postępowania przymusowej restrukturyzacji

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Fundusze Emerytalne, 2. Zgodne z konstytucją jest przekazanie części zgromadzonych składek z OFE do ZUS, 3. Zgodna z konstytucją jest możliwość ponownego wyboru między OFE a ZUS-em, 4. Częściowo niezgodny z konstytucją był przepis zakazujący reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Uchwaloną w grudniu 2013

Kuczyński: wyrok TK w sprawie OFE może być furtką do ich likwidacji

częścią finansów publicznych. Tym samym przesunięcie obligacji do ZUS i umorzenie ich było absolutnie dopuszczalne, ponieważ zostały one przeniesione zgodnie z aktualną wartością, zapisane na kontach emerytów i waloryzowane w sposób nie gorszy, niż byłyby oprocentowane jako obligacje" - powiedział

W tym tygodniu możemy dowiedzieć się, czy zmiany w OFE są zgodne z konstytucją

wskazywano, że zmiany były formą wywłaszczenia (nacjonalizacji) naruszającą prawo własności członków OFE do środków zgromadzonych w funduszach, jak też prawa majątkowe samych OFE. Chodziło przede wszystkim o przymusowe umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE; nowe warunki wznowienia przekazywania składek do OFE

Trybunał Konstytucyjny ocenia zmiany w systemie emerytalnym dot. OFE

racjonalnego uzasadnienia w stworzeniu systemu, który niejako z góry zakłada, że zgromadzone przez ubezpieczonego w II filarze składki narażone będą na ryzyko inwestycyjne. Z kolei zakaz reklamy OFE może naruszać zasadę tzw. wymogu konieczności wprowadzanego ograniczenia oraz zasadę wolności działalności

Ustawa ograniczająca OFE zgodna z konstytucją, niezgodny - zakaz reklamy

inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił przepisom naruszenie zasad: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz w zapisach dotyczących przeniesienia do ZUS i umorzenia 51,5 proc. aktywów OFE oraz ponownego wyboru między OFE a ZUS. Sprawozdawca, profesor

W marcu sąd zbada dopuszczalność pozwu zbiorowego ws. reformy OFE

umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów. Efektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014 r., było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego

Wnioskodawcy przedstawili TK zastrzeżenia do ustawy dot. OFE

zmiany spowodowały, że OFE stały się funduszami wysokiego ryzyka, co jest wysoce wątpliwe, bo członkowie OFE przystępowali do funduszy zrównoważonego ryzyka, a w wyniku zmian stali się członkami funduszy ryzyka podwyższonego. Zaznaczył, że prezydent nie podważa natomiast samej zasady umorzenia i

Szczurek: po przekazaniu aktywów z OFE dług publiczny spadł o 9 proc. PKB

wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS miały zostać przeniesione obligacje

Do stołecznego sądu trafił pozew zbiorowy ws. reformy OFE

ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego OFE umorzyły 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Fundusze przekazały do ZUS aktywa o wartości

Sejm i rząd - zmiany w OFE konstytucyjne, prokurator kwestionuje brak reklam

nowelizacji rozwiązania m.in. wydają się zbyt dotkliwe i nadmiernie ingerujące w prawa ubezpieczonych. RPO zarzuca przepisom m.in. naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz zakazu niedziałania prawa wstecz. W skardze wskazano m.in., że przeniesienie do ZUS i umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE narusza

Nowoczesna prezentuje program wsparcia rodzin; PO o rozszerzeniu "500 plus"

08.02. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Możliwość umorzenia wkładu własnego na zakup mieszkania oraz pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców dzieci do 3 roku życia - to niektóre elementy programu prorodzinnego Nowoczesnej. Politycy PO przypomnieli w poniedziałek swój postulat rozszerzenia

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS

obecnie zarządzają OFE w poniedziałek mają być przekazane do ZUS, gdzie zostaną zapisane na naszych subkontach. Przepisy mówią, że 3 lutego 2014 r. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Tego dnia

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

też pod uwagę m.in. zakończonych, bez pokrycia należności z tytułu składek, postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych; umorzonych postępowań egzekucyjnych z uwagi na całkowitą nieściągalność należności, czy ustawy abolicyjnej skutkującej umorzeniem należności oraz zawieszeniem postępowań

Z kasy Rudy Śląskiej zniknęło 2,5 mln zł. Śledztwo umorzono

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach podjęła taką decyzję na początku marca. Chodzi o pieniądze, które trafiały na konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, do którego należało kilkuset urzędników. To wyłącznie oni powinni wpłacać tu składki. Okazało się jednak, że konto kasy zasilono także z

TK ogłasza wyrok ws. zgodności z konstytucją przepisów o OFE

. naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz zakazu niedziałania prawa wstecz. W skardze wskazano m.in., że przeniesienie do ZUS i umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (zasadę lojalności). We wtorek przedstawiciele prezydenta i RPO

Piechociński: "Stan klęski z powodu suszy opóźniłby wybory nawet o pół roku". Rolnicy: "Jesteśmy bezsilni"

rolników z płacenia składek KRUS za drugie półrocze, umorzenie podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu czy zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku 2014/15. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Rolnicy apelują o wprowadzenie stanu klęski suszy. "Dziś rząd tylko symuluje pomoc"

rolnych, zwolnienie rolników z płacenia składek KRUS za drugie półrocze, umorzenie podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu czy zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku 2014/15. Zdaniem wiceprezesa rolników nie stać np. na zaciąganie tanich kredytów klęskowych. - Każdy kredyt

Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Chodzi o nowelizację m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo bankowe i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela dotyczy kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które, będąc na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym, nie opłacały składek

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

zakresie ulg i umorzeń. Pod koniec sierpnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że nieściągnięte przez ZUS składki przekroczyły w 2013 r. 55 mld zł. NIK zarzucił ZUS także brak pełnej wiedzy o stanie zadłużenia płatników, opóźnienia w prowadzeniu egzekucji czy nierówne

W poniedziałek OFE przekażą do ZUS 153,15 mld zł

Nowe przepisy dot. OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego mówią m.in., że 3 lutego 2014 r. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. W tym dniu fundusze musiały więc przekazać

"Kolejna rewolucja" w systemie emerytalnym. Składki do OFE dobrowolne. "Czy nadal będą bezpieczne?"

Wyborczej". Przyszła składka do OFE dobrowolna Najważniejszą podjętą przez rząd decyzją jest ta o dobrowolności składek do OFE. Każdy członek OFE będzie miał tylko trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce pozostać w OFE, czy wybrać emeryturę tylko z ZUS - ogłosił premier Donald Tusk. Kto nie dokona

Sprawa oświadczenia Kaczyńskiego. "To szykana. Bylibyśmy nikczemnikami nie pomagając rodzinom ofiar katastrofy"

. - To były pieniądze klubu parlamentarnego pochodzące ze składki. Jarosław Kaczyński jako poseł na Sejm również taką składkę płaci - dodał. Kto winny? Błaszczak: "Rząd. My nikczemnikami nie jesteśmy" Szef klubu parlamentarnego PiS uważa, że winnymi całej sprawy jest rząd. - Zamiast pomagać

ZUS: informacja o tym, ile OFE przekazały na subkonta po 1 czerwca 2015 r.

W poniedziałek otwarte fundusze emerytalne przekazały do ZUS 153,15 mld zł, w efekcie dług publiczny Polski zmniejszył się o 9 proc. PKB. Transfer aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE miały umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

interes publiczny. Zdaniem Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją bądź też podlega umorzeniu z powodów formalnych. Nie ma na razie terminu rozpatrzenia wniosku prezydenta przez TK. Trybunał musi jeszcze uzyskać opinię Sejmu. Ewentualne stwierdzenie niezgodności z konstytucją

W piątek pilne spotkanie w sprawie OFE. "W trybie nagłym" zbierze się komitet stały Rady Ministrów

zorganizowanie w trybie pilnym dodatkowego posiedzenia komitetu stałego Rady Ministrów. Tłumaczył, że wiąże się to z koniecznością obniżenia składki przekazywanej do OFE do 2,92 proc. z dniem 1 lutego 2014 r. Według ministra pozwoli to również wprowadzić 14-dniowe vacatio legis dla wejścia w życie ustawy

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

zgodna z konstytucją; w pozostałym zakresie postępowanie powinno zostać umorzone z powodów formalnych. Nie ma na razie terminu rozpatrzenia wniosku prezydenta przez TK. Trybunał musi jeszcze uzyskać opinię Sejmu. Ewentualne stwierdzenie niezgodności z konstytucją reformy emerytalnej spowodowałoby, że

14 stycznia wejdzie w życie część nowych przepisów dot. OFE

Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE będą trafiać na subkonto w ZUS. Wcześniej niż cała ustawa wejdzie w życie regulacja związana z nałożonym na OFE

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

przepisy te dotyczą prawa represyjnego" - wyjaśniono. Dodano, że konstytucja wymaga natomiast, aby opis zachowania zabronionego był precyzyjnie określony w ustawie. Zdaniem Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją; w pozostałym zakresie postępowanie powinno zostać umorzone z

Założyciel Amber Gold niewinny ws. zaległych wypłat dla pracowników. Sędzia krytycznie o inspekcji pracy

zrobiła inspekcja pracy? Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Sędzia Karolina Kozłowska uniewinniła w poniedziałek Marcina P. od zarzutu zaległości w wypłacie wynagrodzeń oraz za brak premii, a w kwestii składek na fundusz pracy postępowanie umorzyła. - Na początek należy podkreślić, że

Lewiatan składa zażalenie do TK na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

ubezpieczającego, przez sam fakt zatrudnienia; pracodawca jest obowiązany do dokonania zgłoszenia ubezpieczonego w ZUS. Na podstawie tego zgłoszenia zakładane jest indywidualne konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek; pracodawca posiada status płatnika

Podlaskie. Proces apelacyjny ws. dawnego holdingu Fasty - wyrok w czwartek

Białymstoku skazał w tym procesie pięć osób na kary więzienia od 2 lat i dwóch miesięcy do 6 lat oraz grzywny, wobec czterech kolejnych osób zapadły wyroki w zawieszeniu, sprawa następnej została umorzona, było też jedno uniewinnienie. Sprawa związana jest z przekształceniami własnościowymi i kapitałowymi

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

podatkowym. Będzie można łatwiej odliczyć podatek w wypadku umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym" - powiedział PAP Maciej Geromin z resortu sprawiedliwości. "Druga zmiana, także korzystna dla podatników, dotyczy przesądzenia o braku obowiązku podatkowego opodatkowania podatkiem

Fedak: zaległe składki na ZUS dotyczą 46 tys. kobiet

Przed rokiem "Gazeta Wyborcza" podawała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przelał składek blisko 900 tys. kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w latach 1999-2001. Pół roku później ZUS poinformował, że uzupełnił składki za okres od stycznia 1999 r. do

"Pierwsza opcja jest najlepsza", "OFE staną się kasynami, to złe" - eksperci o trzech propozycjach rządu [KOMENTARZE]

. Ubezpieczony będzie mógł decydować, czy chce pozostać nadal w OFE, czy chce, by cała jego składka oraz aktywa zgromadzone w OFE zostały przeniesione do ZUS. Podkreślił jednocześnie, że decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna. Kolejnym wariantem jest tzw. dobrowolność plus, w którym ubezpieczony może

NIK: w dłuższej perspektywie może zabraknąć na wypłatę emerytur

"Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że przejęcie przez ZUS aktywów OFE, (większość to obligacje) oraz przekazanie obligacji skarbowych do Ministra Finansów w celu ich umorzenia, a także przekazanie pozostałej części aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i funduszu emerytalnego Funduszu

B. szef Amber Gold uniewinniony za zaległości w wypłatach pensji

wypłacił im premii za ten miesiąc. Nie opłacił też obowiązkowych składek na fundusz pracy za czerwiec 2012 r. w kwocie ponad 4,6 tys. zł. W uzasadnieniu wyroku sędzia Karolina Kozłowska wytknęła PIP zaniedbania w tej sprawie. "Oprócz skompletowania świadectw pracy pracowników Amber Gold Obsługa i

Wielowieyska: OFE takie czy siakie? I tak musimy sami oszczędzać. Inaczej skazujemy się na nędzę

. Ubezpieczony będzie mógł decydować, czy chce pozostać nadal w OFE, czy chce, by cała jego składka oraz aktywa zgromadzone w OFE zostały przeniesione do ZUS. Podkreślił jednocześnie, że decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna. Kolejnym wariantem jest tzw. dobrowolność plus, w którym ubezpieczony może

TK odmówił rozpatrzenia skargi Lewiatana ws. OFE

pracownik-pracodawca". Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą już inwestować w obligacje i inne

Piotr Ikonowicz będzie eksmitowany ze swoim biurem. "Zaniedbałem sprawę"

. Ikonowicz przyznaje, że "trochę zaniedbał sprawę". - Najpierw opłacaliśmy rachunki, by kancelaria mogła funkcjonować. Nie dostajemy dotacji, żyjemy ze składek i darowizn. Co jakiś czas ktoś wpłaca większą sumę i wtedy staramy się regulować zaległości. Liczyliśmy na to, że tak będzie i teraz

MPiPS: Niekonstytucyjność OFE oznacza dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

164,0 mld zł (9,5 proc. PKB). Ministerstwo pracy podkreśla, że wpłynęłoby to również na wzrost kosztów obsługi długu publicznego. W tym roku byłoby to 0,5 mld zł, ale 2015 już 6,8 mld (0,4 PKB). Innym wydatkiem byłaby konieczność wypłaty w 2014 r. odszkodowań z tytułu odsetek od umorzonych skarbowych

WISE: 170 mld zł dotacji dla górnictwa i energetyki węglowej od 1990 r.

najważniejszych rodzajów wsparcia dla górnictwa węgla w latach 1990-2012 wymienia się umorzenia najróżniejszych publicznych zobowiązań przedsiębiorstw górniczych, bądź dotacje na ten cel, koszty osierocone po upadłych kopalniach oraz dotacje do rent i emerytur górniczych. "W przeciwieństwie do emerytur w

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy reformy OFE

publiczny charakter tych środków. "RPO, podzielając stanowisko o publicznoprawnym charakterze środków zgromadzonych w OFE, nie stwierdza podstaw do podważenia operacji przymusowego umorzenia (przekazania) 51,5 proc. aktywów z OFE z punktu widzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności

RPO zaskarżyła do TK zapisy reformy OFE

publiczny charakter tych środków. "RPO, podzielając stanowisko o publicznoprawnym charakterze środków zgromadzonych w OFE, nie stwierdza podstaw do podważenia operacji przymusowego umorzenia (przekazania) 51,5 proc. aktywów z OFE z punktu widzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności

Podlaskie. Proces apelacyjny ws. dawnego holdingu Fasty

W czerwcu 2012 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał pięć osób na kary więzienia od 3 do 6 lat i grzywny, wobec czterech kolejnych osób zapadły wyroki w zawieszeniu, sprawa następnej została umorzona, było też jedno uniewinnienie. Sprawa związana jest z przekształceniami własnościowymi i

Będzie pozew zbiorowy ws. reformy OFE

emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014r. jest m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Na mocy ustawy OFE nie będą już mogły inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb

Tusk: niższe progi ostrożnościowe zwiększą bezpieczeństwo Polski

papierów wartościowych wyniosła łącznie 146 mld 54,2 mln zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130 mld 187,6 mln zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na

NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych

szukając pieniędzy na spłatę zobowiązań sięgały do subwencji oświatowej, depozytów czy innych środków, do których uruchomienia nie były upoważnione. Gmina Torzym sięgnęła do puli przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń dla urzędników i składki ZUS. "Taki sposób kredytowania działalności naruszał

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

, urzędach skarbowych, konsulatach. Chodzi o składanie podań np. o becikowe, wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek czy wnioskowanie o umorzenie lub rozłożenie na raty mandatów. - Podejrzewamy, że tych ostatnich spraw będzie najwięcej - mówi Łukasz Falgier dyr. generalny Śląskiego Urzędu

PJN podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

w Polsce. Są teraz wzywani do zapłacenia zaległości ubezpieczeniowych" - dodał. Zaznaczył, że PJN zgłosiło projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. "Nie został on jednak

Sawicki: Rolnicy dotknięci powodzią mogą liczyć na pomoc

Z dotychczasowych danych wynika, że powodzią zostało dotkniętych ponad 50 tys. gospodarstw. Jak wyjaśnił Sawicki, oprócz pomocy dla powodzian, którą zadeklarował we wtorek rząd, rolnicy mogą liczyć ze strony Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rozłożenie na raty składek, umorzenie

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. W tym dniu

Deloitte: zmiany w Ordynacji podatkowej mogą obniżyć konkurencyjność

prawna i powinna być zawarta standardowa umowa o pracę. W ocenie Deloitte w takim przypadku po stronie twórcy powstanie zaległość podatkowa, a po stronie jego pracodawcy odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczenie składek. "Powstaje pytanie, czy klauzula nie będzie stosowana zbyt restrykcyjnie

Kraje G7 umorzyły długi Haiti

) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy (BŚ).Dwie ostatnie spośród tych instytucji w czerwcu ub.r. w ramach procedur pozwalających im na anulowanie długów najuboższych państw umorzyły 1,2 mld dol. zobowiązań Haiti, które wówczas sięgały około 1,9 mld dol. Po styczniowym kataklizmie

Ofiary wypadków drogowych nie skorzystały jeszcze z "podatku Religi"

dyskontynuacji, z chwilą rozwiązania się parlamentu nie było strony, która wniosek zgłaszała i Trybunał wniosek ten umorzył. Obecnie w wykazie spraw, które wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego wniosku w sprawie dodatkowej składki z polis OC na leczenie ofiar wypadków. Prezes PIU Tomasz Mintoft

Prezydent Nowej Soli zjednał sobie internautów. "Ma 100 proc. racji", "W końcu ktoś ma jaja"

wynagrodzeń nikt nie chciał płacić. Zaległe składki ZUS niedługo zostaną umorzone. Nikt się nie zamartwił ani o moje dzieci, ani o to czym mam pieniądze na przekwalifikowanie, tak jak nikt się nie martwił, za co dojeżdżam do pracy, kiedy pracodawca od pół roku nie płaci. I jeszcze ma żal, że mi się nie podoba

Były polityk PO skazany za korupcję. Trzy lata więzienia

[pieniądze] po rozmowie dyscyplinującej z Piotrem Cz. Jako osobę, do której trzeba przynosić składki, wskazał on pana Wilka. Dariusz Sz. odpowiedzialności uniknął, bo sam się zgłosił i wyznał, jak było. Obciążył Wilka i Babisza także podczas śledztwa. Powiedział wtedy (podobnie jak przed sądem), że byli oni

Pracodawcy zaskarżyli do TK ustawę o OFE

Lewiatan poinformował w poniedziałek, że wniosek wpłynął do Trybunału 14 marca. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą

NRL zaskarży do TK kluczową ustawę rządowego pakietu zdrowotnego

niedoprecyzowany. Nie wiadomo jakie świadczenia należą się pacjentom, a jakie nie. W konsekwencji pacjenci płacą podwójnie: publiczną składkę zdrowotną, a następnie za świadczenia wykonywane w prywatnych lecznicach" - powiedział Hamankiewicz. Dodał, że NRL przed TK ma reprezentować prof. Michał Kulesza

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

Transfer aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia

Balcerowicz: reforma OFE nie pomoże finansom publicznym

PAP wskazała, że bez rządowych zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego, dług publiczny z powodu funkcjonowania OFE wyniósłby w roku 2060 r. 112 proc. PKB, a koszt OFE wynikający tylko z przekazywanej z ZUS składki wyniósł w 2010 r. ponad 22 mld zł. "Obniżenie długu publicznego poprzez

PiS umarza długi PC

Była to jedyna decyzja o umorzeniu długów, jaką minister skarbu podjął w zeszłym roku. Kto wystąpił z wnioskiem o umorzenie długów PC? Nie wiadomo. W aktach sprawy nie ma takiego wniosku. Jasiński: - Nie pamiętam. To była błaha sprawa. Ale na pewno nie był to Jarosław Kaczyński. Marek Suski, poseł

Prezydent podpisał nowelę ws. kredytów dla szpitali

Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą kredytów dla szpitali

Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

, sporządzić wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie płatności podatków bądź składek. Więcej informacji na temat tej pomocy na stronie www.podatnicy.org.

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

. "Obecnie ludzie, którzy stają się niewypłacalni, przechodzą do szarej strefy. Dlatego, że cokolwiek zarobią - wszystko zajmuje komornik. W związku z tym taka osoba podejmuje pracę na czarno, nie płaci podatków, składek na ubezpieczenie. Dodatkowo konsekwencje ponoszą rodziny tych ludzi - też nie

Sledztwo w PO. "Gazeta" ma dokument, do którego nie dotarł prokurator

wyłożyć za kilkudziesięciu członków zalegających ze składkami blisko 15 tys. zł. Czy miało to wpływ na wynik wyborów, nie wiemy. Ostatnio z list gorzowskiej PO wykreślono 170 osób (nie opłacały składek). Na jakim etapie jest prokuratorskie śledztwo? Rozwikłała się sprawa pani Doroty. Platforma przesłała

Truskawki stanieją do 3 zł, ale inne owoce będą drogie?

. Rolnicy, których uprawy ucierpiały podczas przymrozków, będą mogli skorzystać z pomocy m.in. z preferencyjnych kredytów klęskowych, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego, składek czy pomocy w ramach "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych" w ramach

Podatek Religi na razie zostaje

Od października za leczenie ofiar wypadków drogowych płacą towarzystwa ubezpieczeniowe. Narodowemu Funduszowi Zdrowia oddają 12 proc. składek OC, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość cen obowiązkowych polis komunikacyjnych. Ostatnią szansą dla kierowców i ubezpieczycieli miał być Trybunał

Śledztwo ws. Amber Gold: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

o objęcie pożyczek rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury

Zatrzymali mnie z marihuaną [HISTORIE CZYTELNIKÓW]

związku ze swoją kosmiczną emeryturą nie może zafundować sobie komercyjnej terapii opartej na leku Sativex bazującym na wyciągu z marihuany, który to niedawno dopuszczono do obrotu w Polsce, a ubezpieczenie zdrowotne, na które przez blisko 40 lat uiszczała składkę, może jej co najwyżej zagwarantować

Sandomierz: po powodzi firmy toną same

, bo nie ma instrukcji - mówi Rusak. - Tak było w ZUS, gdy prosiłam o umorzenie albo zawieszenie części składek, podobnie w urzędzie skarbowym. W urzędzie miasta też rozłożyli ręce - mówi zdenerwowana kobieta. Potwierdza to Marek Bronkowski, wiceburmistrz Sandomierza. - Brakuje nam instrukcji, jak

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

również RPO. 7. Program zakłada powołanie Izby Wyższej Sądu Najwyższego, która rozpoznawałaby wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach "szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia. 8. PiS za potrzebne uważa

Program PiS: reforma ministerstw, przebudowa podatków, likwidacja NFZ

;szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia. PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie

Były kapitan Korony Kielce skazany za korupcję

Dariusz W. przekazywał Andrzejowi B. - ten miał być łącznikiem między zawodnikami i trenerem, a korumpowanymi sędziami i obserwatorami PZPN. Arkadiusz B. wyjaśniał też, że po pewnym czasie zawodnicy Korony zbuntowali się bo kwoty składek rosły, a oni nie byli pewni, czy pieniądze były rzeczywiście

Kolejny wniosek do TK ws. OFE - ustawę zaskarżą także pracodawcy

, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Według Lewiatana prezydencki wniosek nie podejmuje najważniejszych kwestii takich jak np. umorzenie ponad połowy aktywów OFE i przeniesienie ich do ZUS. TK może łączyć wpływające doń skargi z racji tożsamości przedmiotu

Śledztwo ws. Amber Gold po dwóch latach: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury podejrzani w śledztwie nie

Śledztwo ws. Amber Gold: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury podejrzani w śledztwie nie przyznają się do zarzucanych czynów i odmawiają składania wyjaśnień. W śledztwie

Za co Naczelna Rada Lekarska chce 20 mln zł od Arłukowicza? "On nie docenia wagi systemu"

finansowanych i współfinansowanych przez ministra zdrowia - dodaje. Jak podkreśla rzecznik, medyczne zawody zaufania publicznego posiadają ustawową gwarancję finansowania ze składek członkowskich (dla lekarzy to 40 zł, dla stażystów 10 zł). Co więcej, samorząd otrzymuje bezpośrednio od lekarzy również środki

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

. Rolnicy mogą również ubiegać się o kredyty preferencyjne, a także odroczenie, rozłożenie na raty czy umorzenie płatności składek za dzierżawę gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych czy ubezpieczenia w KRUS. Poza tym resort prowadzi ustalenia z BGŻ i bankami spółdzielczymi w sprawie przyjęcia

Oddali Allianz do sądu za porysowane kluczyki i wygrali

2007 roku sprzed katowickiego hipermarketu Auchan. Z zapisu kamer monitoringu wynikało, że dokonali tego trzej ubrani w kominiarki mężczyźni. Policji nie udało się ich zatrzymać ani odzyskać auta. Sprawa została więc umorzona. Audi A4 było ubezpieczone od kradzieży, więc Lutowie zwrócili się do firmy

Podatek Religi znowu do Trybunału

ubezpieczeniowe muszą płacić za leczenie ofiar wypadków drogowych. Narodowemu Funduszowi Zdrowia oddają 12 proc. składek OC, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość cen obowiązkowych polis komunikacyjnych. Teraz ubezpieczyciele obiecują, że jeśli podatek Religi zostanie zniesiony, obniżą ceny OC. Podatek Religi

Matka Polka ma ponad 200 mln długu. Wejdzie komornik?

, że wszystkie rachunki będzie już płacił w terminie. W zamian wierzyciele mogli godzić się na umorzenie odsetek i nienaliczanie kolejnych. Teraz przychodzi czas płacenia rachunków. Tylko ZUS-owi szpital musi do połowy grudnia oddać ponad 57 mln zł. To zaległe składki z lat 2001-2004. Kiedy szpital

Restrukturyzacja szpitali: odrzućcie tę ustawę

niezapłaconych składek na ZUS, ale ZUS w tym czasie zintensyfikował ściąganie zaległych składek, tak by długów do umorzenia nie było. Pożyczka z budżetu zapisana w wysokości 2,2 mld zł jest zdaniem ekonomistów nie do skonsumowania, bo najpierw trzeba byłoby zmienić prawo bankowe. Musi też upłynąć sporo czasu, by

Resort rolnictwa zgadza się na preferencyjne kredyty klęskowe

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, możliwość umorzenia składki wpłacanej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Poza tym rolnicy mogę ubiegać się o wydłużenie do 5 lat okresu spały zaciągniętych wcześniej kredytów. Odnosząc się do możliwości wcześniejszych wypłat dopłat bezpośrednich, Żaczek

PJN pyta premiera, czy jeśli PO wygra wybory, to podwyższy podatki

poniedziałek PJN złoży projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak mówił, to projekt przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy "korzystając z tego, że prowadzili działalność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów